Links

Address:
1 Sanqiang Road, Xinzhen, Fangshan District, Beijing, China
Zip code:102413  
Tel:+86-10-6935 8839
Mail:hta_imd@circ.com.cn

 

Message

Address:

1 Sanqiang Road, Xinzhen, Fangshan District, Beijing, China

Zip code:

102413  

 

Tel:

+86-10-6935 8839

Mail:

hta_imd@circ.com.cn

 

 

Contact us